123 сад­жанці ду­ба — щоб від­да­ти ша­ну по­лег­лим вій­сько­вос­лужбов­цям гро­мад Сла­вут­чи­ни Ше­пе­тівсь­ко­го району: Бе­рез­дівсь­кої, Ула­ша­нівсь­кої, Ган­но­піль­ської, Кру­пець­кої, Не­ті­шинсь­кої, Сла­вутсь­кої. Бі­ля кож­но­го імен­но­го де­ре­ва майорі­ти­ме пра­пор Ук­ра­їни. Зго­дом по­руч збу­ду­ють кап­личку.

«Цей ліс ста­не міс­цем, де бу­дуть від­бу­ва­ти­ся мо­лит­ви та пам’ят­ні за­хо­ди на честь за­гиб­лих ге­ро­їв. Він — сим­вол нев­ми­ру­щос­ті ду­ху ук­ра­їнсь­ко­го на­ро­ду і на­га­ду­ва­ти­ме нам про не­по­хит­ність прин­ци­пів, за які ми до­сі про­дов­жу­ємо бо­ро­ти­ся», — заз­на­чає По­діль­ський лі­со­вий офіс.
До­по­мог­ли лі­сів­ни­кам у ство­ре­ні лі­су вій­сько­ві та пред­став­ни­ки міс­це­вих гро­мад.
Ук­ра­їна — зем­ля, де нез­ламні сер­ця во­їнів па­ла­ють лю­бов’ю до сво­єї Бать­ків­щи­ни. Кож­на крап­ля їхньої кро­ві, ко­жен крок на по­лі бою був зроб­ле­ний, аби за­без­пе­чи­ти мир­не і проц­ві­та­юче май­бут­нє для Ук­ра­їни. Їх­ній ге­ро­їзм не має со­бі рів­них.
«Цей ліс ста­не спо­ми­ном про тих, хто зав­жди бу­де жи­ти у сер­цях ук­ра­їн­ців. Віч­на пам’ять ук­ра­їнсь­ким во­їнам! Сла­ва Ук­ра­їні!», — до­да­ли в По­діль­сько­му лі­со­во­му офі­сі.