«Ве­ли­коб­ри­та­нія з ва­ми» — та­кий на­пис на синьо-жов­тій на­ліп­ці ре­ані­мо­бі­ля щой­но при­бу­ло­го до обласного центру. Ця ав­тівка з чо­тир­ма па­ра­ме­ди­ка­ми-бри­тан­ця­ми про­їха­ла ти­ся­чі кі­ло­мет­рів, щоб три дні пос­піль попра­цю­ва­ти з ря­ту­валь­ни­ка­ми Хмель­ницько­го, Кам’янець­-По­діль­сько­го та Ше­пе­тів­ки.

Па­ра­ме­ди­ки з Бри­та­нії пе­ре­да­ли ре­ані­мо­біль з пов­ним ме­дич­ним об­ладнан­ням і те­пер він пе­ре­бу­ва­ти­ме у ко­рис­ту­ван­ні ря­ту­валь­ни­ків об­ласті. «Ми за­хоп­лю­ємо­ся смі­ли­віс­тю ва­ших вій­сько­вих, ва­ших ря­ту­валь­ни­ків та ме­ди­ків. Ве­ли­ка Бри­та­нія з ва­ми у ці не­лег­кі ча­си, — ска­за­ла Фей Ше­ферд, па­ра­ме­ди­ки­ня, спів­заснов­ни­ця Outreach Paramedics. — Бри­тансь­кий на­род не вто­мить­ся до­по­ма­га­ти вам у про­тис­то­ян­ні вик­ли­кам, які за­раз від­сто­ює ук­ра­їнсь­кий на­род. То­му крім ре­ані­мо­бі­ля ми де­кіль­ка днів нав­ча­ти­ме­мо ря­ту­валь­ни­ків пов­но­му ком­плек­су до­ме­дич­ної до­по­мо­ги за су­час­ни­ми єв­ро­пей­ськи­ми ви­мо­га­ми. Це най­мен­ше, що ми мо­же­мо за­раз зро­би­ти для вас».