«Дня­ми бу­ло вик­ри­то зло­чин­ну гру­пу, яка ма­ючи дос­туп до пер­со­наль­них да­них обо­рон­ців, за­во­ло­ді­ва­ла гро­ши­ма з їх­ніх бан­ківсь­ких ра­хун­ків.

Та­ким чи­ном шах­раї зав­да­ли збит­ків на по­над два міль­йони гри­вень. Це ста­ло мож­ли­вим у зв’яз­ку з от­ри­ман­ням злов­мисни­ка­ми дос­ту­пу до те­ле­фон­них но­ме­рів по­ло­не­них та зник­лих без­вісти За­хис­ни­ків», — по­яс­ни­ли в Хмель­ницько­му об­ласно­му ТЦК та СП.
Хмель­ницький об­ласний ТЦК та СП вкот­ре звер­тає ува­гу ро­дин по­ло­не­них та зник­лих ук­ра­їнсь­ких бій­ців: не по­ши­рюй­те пер­со­наль­ні да­ні обо­рон­ців, не по­ві­дом­ляй­те їх сто­рон­нім. Пер­со­наль­ну ін­форма­цію про ва­ших рід­них вій­сько­вос­лужбов­ців мож­на по­ві­дом­ля­ти ли­ше упов­но­ва­же­ним осо­бам.