На ав­то­мо­біль­ній до­ро­зі Н-25 Го­ро­ди­ще — Рів­не — Ста­ро­кос­тянти­нів, пат­руль­ні зу­пи­ни­ли ав­то Nissan Murano за по­ру­шен­ня ко­мен­дантсь­кої го­ди­ни. Во­дій­кою ви­яви­ла­ся 26-річ­на жи­тель­ка Здол­бу­нівсь­ко­го району Рів­ненсь­кої об­ласті.

«Під час спіл­ку­ван­ня із нею пат­руль­ні по­мі­ти­ли оз­на­ки нар­ко­тич­но­го сп’янін­ня та зап­ро­по­ну­ва­ли прой­ти ог­ляд у мед­закла­ді. Жін­ка від­мо­ви­ла­ся. Крім неї в ав­то­мо­бі­лі пе­ре­бу­ва­ло двоє ді­тей. Під час по­вер­хне­вої пе­ре­вір­ки ав­то­мо­бі­ля по­лі­цей­ські ви­яви­ли у фут­ля­рі для оку­ля­рів п’ятиг­ривне­ву ку­пю­ру з крис­та­ліч­ною ре­чо­ви­ною бі­ло­го кольору, яка схо­жа на нар­ко­тич­ну. Зі слів во­дій­ки — це пер­ві­тин», — по­ві­до­ми­ла пат­руль­на по­лі­ція Рів­ненсь­кої об­ласті.
Ін­спек­то­ри скла­ли про­то­кол за ч. 1 ст. 130 (Ке­ру­ван­ня тран­спортним за­со­бом у ста­ні сп’янін­ня) КУ­пАП, ви­лу­чи­ли пос­відчен­ня во­дія, за­без­пе­чи­ли охо­ро­ну міс­ця по­дії та вик­ли­ка­ли слід­чо-опе­ра­тив­ну гру­пу.