По­лі­цей­ські зас­те­рі­га­ють від шах­ра­їв, які під виг­ля­дом мо­біль­них опе­ра­то­рів ви­пи­ту­ють осо­бис­ті да­ні. Злов­мисни­ки мо­жуть зап­ро­по­ну­ва­ти пок­ра­щи­ти стан­дарти зв’яз­ку або від­да­ле­но за­мі­ни­ти sim-кар­тку. Од­нак, яку б при­чи­ну во­ни не наз­ва­ли, їх­ня справ­жня ме­та — ви­пи­та­ти не­об­хідну ін­форма­цію, за до­по­мо­гою якої афе­рис­ти от­ри­ма­ють дос­туп до ва­ших бан­ківсь­ких ра­хун­ків або ж змо­жуть офор­ми­ти кре­дит на ва­ше ім’я.

Са­ме так дня­ми злов­мисни­ки ошу­ка­ли 40-річ­ну хмель­ни­чан­ку. Шах­рай за­те­ле­фо­ну­вав і пред­ста­вив­ся пра­ців­ни­ком мо­біль­ної ком­па­нії. В роз­мо­ві під при­во­дом пок­ра­щен­ня зв’яз­ку не­ві­до­мий чо­ло­вік діз­нався осо­бис­ті да­ні по­тер­пі­лої і зго­дом офор­мив на її ім’я он­лайн-кре­дит на 6 000 гри­вень.

За да­ним фак­том пра­ців­ни­ки по­лі­ції від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ст. 190 (Шах­рай­ство) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни і вста­нов­лю­ють усі об­ста­ви­ни по­дії.

Щоб не ста­ти жер­твою шах­ра­їв, пра­во­охо­рон­ці зак­ли­каю дот­ри­му­ва­ти­ся нас­тупних пра­вил:

  • не використовуйте фінансовий номер телефону для реєстрації акаунтів у соціальних мережах та для авторизації в інших системах;
  • не зазначайте фінансовий номер у якості контактного в інтернеті та не використовуйте його для щоденного спілкування;
  • забороніть віддалену заміну сім-картки;
  • нікому не повідомляйте жодні коди-підтвердження або паролі, а також іншу особисту інформацію;
  • перетелефонуйте на офіційним номер установи, з якої вам телефонують, та перевірте інформацію особисто.