В ос­танній мі­сяць лі­та в Кам’янець­-По­діль­сько­му районі пос­те­рі­га­єть­ся збіль­шен­ня по­ві­дом­лень про зник­нення ді­тей.

«Про­тя­гом сер­пня до Кам’янець­-По­діль­сько­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції на­дій­шло 8 по­ві­дом­лень про зник­нення 9 ді­тей. Де­які ді­ти по­вер­та­лись до­до­му са­мос­тій­но, та біль­шість вті­ка­чів по­лі­цей­ські роз­шу­ка­ли про­тя­гом до­би», — по­ві­до­ми­ла юве­наль­на по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті.
На сьогод­ні міс­це пе­ре­бу­ван­ня усіх роз­шу­ку­ва­них вста­нов­ле­но. Од­нак, сек­тор юве­наль­ної пре­вен­ції звер­та­єть­ся до бать­ків: «У ра­зі ви­яв­лення фак­ту зник­нення ди­ти­ни, од­ра­зу звер­тай­те­ся до по­лі­ції, ос­кіль­ки важ­ли­во ді­яти в пер­ші го­ди­ни піс­ля зник­нення. На­дай­те пра­ців­ни­кам по­лі­ції сві­же фо­то та по­ві­дом­те особ­ли­ві прик­ме­ти. НЕ ПА­НІ­КУЙ­ТЕ. Зай­ва па­ні­ка не до­по­мо­же. Ли­ше в спо­кої ви змо­же­те при­га­да­ти всі не­об­хідні де­та­лі, які до­по­мо­жуть у роз­шу­ку. За­те­ле­фо­нуй­те най­ближ­чо­му ко­лу спіл­ку­ван­ня ва­шої ди­ти­ни. Мож­ли­во, во­на зат­ри­ма­лась на про­гу­лян­ці, в шко­лі чи на гур­тку. Це мо­жуть бу­ти дру­зі, вик­ла­да­чі, ре­пе­ти­то­ри, ро­ди­чі, су­сі­ди. Про­ана­лі­зуй­те, що мог­ло ста­ти­ся. Чи сва­ри­ли­ся ви до цього ви­пад­ку? Чи бу­ла по­ве­дін­ка ва­шої ди­ти­ни пі­доз­рі­лою? Зга­дай­те, в яко­му одя­зі бу­ла вдяг­не­на, що з ре­чей ма­ла з со­бою. Пе­ре­вір­те, чи на міс­ці до­ку­мен­ти, те­ле­фон та гро­ші. Спи­тай­те в су­сі­дів, чи чу­ли якісь зву­ки із ва­шої квар­ти­ри та ко­ли во­ни вос­таннє ба­чи­ли ди­ти­ну, з ким та в яко­му ста­ні».
Най­го­лов­ні­ше — не втра­ча­ти ча­су, ад­же кож­на втра­че­на хви­ли­на мо­же кош­ту­ва­ти здо­ров’я та жит­тя ди­ти­ни.