1 ве­рес­ня свої две­рі для здо­бу­ва­чів ос­ві­ти від­крив Су­дил­ківсь­кий лі­цей. У свят­ко­вий день там ви­рі­ши­ли по­дя­ку­ва­ти тим, зав­дя­ки ко­му сьогод­ні є мож­ли­вість роз­по­ча­ти но­вий нав­чаль­ний рік. Від­так, за­мість кві­тів зби­ра­ли бу­кет із до­на­тів для ЗСУ.

«Пе­да­го­гіч­ний ко­лек­тив на­шо­го ос­вітнього зак­ла­ду з ша­ною ста­вить­ся до уч­нів і бать­ків та зак­ли­кає пам’ята­ти, зав­дя­ки ко­му ми ма­ємо мож­ли­вість зус­трі­ча­ти­ся у сті­нах рід­ної шко­ли», — по­ві­до­мив Су­дил­ківсь­кий лі­цей на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.
Лі­це­їс­ти ра­до під­три­ма­ли іні­ці­ати­ву ос­вітнього зак­ла­ду.
Під час ак­ції «Збе­ре­мо бу­кет із до­на­тів для ЗСУ!» бу­ло зіб­ра­но 35470 гривень!