Про­ве­ден­ня ла­па­рос­ко­піч­них опе­ра­цій ви­ма­гає на­яв­ності ви­со­ко­тех­но­ло­гіч­но­го об­ладнан­ня — ла­па­рос­ко­піч­ної стій­ки з на­бо­ром ма­ні­пу­ля­то­рів, а та­кож бри­га­ду хі­рур­гів, які про­фе­сій­но во­ло­ді­ють ці­єю ме­то­ди­кою. Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня ос­на­ще­на най­су­час­ні­шою ла­па­рос­ко­піч­ною стій­кою швець­ко­го ви­роб­ниц­тва Brightfield та ні­мець­ко­го ви­роб­ниц­тва Karl Storz. Лі­ка­рі-хі­рур­ги прой­шли нав­чання та ста­жу­ван­ня в пе­ре­до­вих цен­трах і дос­ко­на­ло во­ло­ді­ють да­ною ме­то­ди­кою. Ли­ше за ми­ну­лий 2022 рік бу­ло про­ве­де­но 420 ла­па­рос­ко­піч­них опе­ра­тив­них втру­чань.

Ла­па­рос­ко­пія за­без­пе­чує дос­туп до ор­га­нів без ши­ро­ко­го роз­крит­тя че­рев­ної стін­ки. Та­кий вид опе­ра­цій про­во­дить­ся вве­ден­ням в зо­ну па­то­ло­гії ен­до­ві­де­ока­ме­ри та спе­ці­аль­них інс­тру­мен­тів че­рез не­ве­ли­кі роз­рі­зи роз­мі­ром від 5 мм до 12 мм. Це іс­тотно змен­шує опе­ра­цій­ну трав­му та кіль­кість ус­клад­нень і пок­ра­щує ді­аг­ности­ку.
У хі­рур­гічно­му від­ді­ле­ні КНП «Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня» про­во­дять де­кіль­ка ви­дів ла­па­рос­ко­піч­них опе­ра­тив­них втру­чань:
— лапароскопічна холецистектомія — видалення жовчного міхура;
— лапароскопічна апендектомія — малоінвазивне втручання при гострому апендициті (тобто не роблять розрізу передньої черевної стінки живота, а через чотири мікророзрізи видаляють запалений відросток);
— лапароскопічне дренування сальникової сумки при таких захворюваннях як гострий панкреатит, панкреонероз. При яких смертність досягає 70 %;
— діагностична лапароскопія, яку використовують при важких для діагностики хірургічних захворюваннях, тобто коли треба уточнити діагноз, а інші методи досліджень є недостатньо інформативними. Показаннями для проведення екстреної діагностичної лапароскопії на органах черевної порожнини і таза вважаються гострий живіт, позаматкова вагітність, підозри на рак та інші стани.
Усі ви­ще пе­ре­ра­хо­ва­ні опе­ра­ції ви­ко­ну­ють лі­ка­рі ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ка­те­го­рії зі спе­ці­аль­ною під­го­тов­кою та ве­ли­чез­ним дос­ві­дом про­ве­ден­ня по­діб­них опе­ра­цій:
Башиста Рімма Олександрівна — завідувач відділення, лікар-хірург з 25-річним досвідом роботи;
Пономарьов Сергій Васильович, який має 16-річний досвід роботи лікаря-хірурга та провів вже не одну сотню хірургічних втручань;
Дірей Олег Олександрович, який має 18-річний досвід роботи в хірургічному відділенні;
Первак Володимир Вікторович — 16-річний досвід роботи в хірургічному відділенні;
Шатравін Дмитро Михайлович, який працює вже понад п’ять років лікарем-хірургом.
Бригада хірургів у Шепетівці блискуче опанувала лапароскопічні операції
Як­що ви ма­єте проб­ле­ми із здо­ров’ям, не від­кла­дай­те це на по­тім, а від­ра­зу звер­тай­те­ся до КНП «Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня», де вас про­кон­суль­ту­ють ви­со­кок­ва­лі­фі­ко­ва­ні лі­ка­рі та на­да­дуть пот­рібну ме­дич­ну до­по­мо­гу.