Ук­ра­їнсь­кі лі­кар­ні от­ри­ма­ють 15 лі­ній­них прис­ко­рю­ва­чів, аби ще якіс­ні­ше лі­ку­ва­ти па­ці­єн­тів з он­ко­ло­гі­єю. Ін­но­ва­цій­ні сис­те­ми лі­ній­них прис­ко­рю­ва­чів «Elekta Harmony» за до­по­мо­гою рен­тге­нівсь­ко­го або гам­ма-вип­ро­мі­ню­ван­ня доз­во­ля­ють впли­ва­ти на ра­ко­ві клі­ти­ни чи пух­ли­ни у внут­рішніх ор­га­нах, зни­щу­ючи або зу­пи­ня­ючи їх ріст.

При цьому во­ни на­ма­га­ють­ся мі­ні­мі­зу­ва­ти пош­коджен­ня здо­ро­вих тка­нин. То­му лі­ку­ван­ня па­ці­єн­тів із важ­кою ста­ді­єю он­ко­ло­гії мо­же від­бу­ва­ти­ся без хі­рур­гічно­го втру­чан­ня та з біль­шою ефек­тивніс­тю.
Уто­рік про­ти­пух­линний центр на Хмель­нич­чи­ні прид­бав но­ве об­ладнан­ня: се­анс про­ме­не­вої те­ра­пії три­ва­ти­ме до 6 се­кунд
В та­кій кіль­кос­ті лі­ній­ні прис­ко­рю­ва­чі за­куп­ле­ні дер­жавним кош­том впер­ше, та ще і з сут­тє­вою еко­но­мі­єю у май­же 50 %. Їх за­галь­на очі­ку­ва­на вар­тість бу­ла по­над 1 млрд грн. Вод­но­час за­ку­пи­ти їх вда­ло­ся за 541 міль­йон гри­вень.
Лі­ній­ні прис­ко­рю­ва­чі бу­дуть роз­по­ді­ле­ні між мед­закла­да­ми у Сумсь­кій, Рів­ненсь­кій, Чер­ні­вець­кій, Тер­но­піль­ській, Хмель­ницькій, Чер­ні­гівсь­кій, Пол­тавсь­кій, Чер­кась­кій, Хер­сонсь­кій, Во­линсь­кій, Іва­но-Фран­ківсь­кій, Одесь­кій, Кі­ро­вог­радсь­кій, Хар­ківсь­кій та Ки­ївсь­кій об­ластях.
Об­ладнан­ня за­ку­пи­ли Ме­дич­ні за­ку­пів­лі Ук­ра­їни на за­мов­лення Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я.