17 лис­то­па­да до ря­ту­валь­ни­ків на­дій­шло по­ві­дом­лення про за­го­рян­ня жит­ло­во­го бу­дин­ку в с. Ша­тер­ни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го району.

На міс­це по­дії від­ра­зу спря­му­ва­ли чер­го­ві вар­ти над­зви­чай­ни­ків 18 Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни зі Сла­ву­ти.
«Че­рез піз­нє по­ві­дом­лення про зай­ман­ня, на мо­мент при­бут­тя ря­ту­валь­ни­ків во­гонь охо­пив весь бу­ди­нок. По­же­жу вда­ло­ся при­бор­ка­ти на пло­щі 60 кв. м. Й­мо­вір­но зай­ня­ло­ся че­рез — по­ру­шен­ня пра­вил по­жеж­ної без­пе­ки при екс­плу­ата­ції пе­чей», — заз­на­чає Го­лов­не уп­равлін­ня ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті.