22 лис­то­па­да від­бу­лась ро­бо­ча зус­тріч з фа­хів­ця­ми ре­гі­ональ­но­го пред­став­ниц­тва Упов­но­ва­же­но­го Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни з прав лю­ди­ни у Хмель­ницькій об­ласті.

З ке­рів­ни­ка­ми та фа­хів­ця­ми струк­турних під­розді­лів ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди спіл­ку­ва­ли­ся й від­по­ві­да­ли на пи­тан­ня: Пред­став­ник Упов­но­ва­же­но­го у Хмель­ницькій об­ласті Ок­са­на Кі­за­єва; го­лов­ний спе­ці­аліст Сек­ре­та­рі­ату Упов­но­ва­же­но­го Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни з прав лю­ди­ни Ок­са­на Шей­гец; ре­гі­ональ­ні ко­ор­ди­на­то­ри Упов­но­ва­же­но­го у Хмель­ницькій об­ласті Оль­га Осе­ред­чук — по вза­ємо­дії з гро­мадсь­кіс­тю; Олег Ша­по­ва­лов — з пи­тань ВПО; та ек­сперт з нап­рямку дот­ри­ман­ня прав ді­тей Пред­став­ниц­тва Упов­но­ва­же­но­го у Хмель­ницькій об­ласті Ал­ла Ка­ся­нюк.
Під час за­хо­ду Пред­став­ник Упов­но­ва­же­но­го у Хмель­ницькій об­ласті Ок­са­на Кі­за­єва роз­по­ві­ла про роль ін­сти­ту­ції Ом­буд­сме­на в Ук­ра­їні що­до дот­ри­ман­ня та за­хис­ту прав лю­дей, її струк­ту­ру й ос­новні нап­рямки ро­бо­ти, од­ним із яких є здій­снен­ня пар­ла­ментсь­ко­го кон­тро­лю за до­дер­жанням прав ді­тей. На­да­ла ін­форма­цію про ро­бо­ту Кон­суль­та­цій­но­го цен­тру Упов­но­ва­же­но­го у міс­ті Хмель­ницький та по­ві­до­ми­ла про по­ря­док звер­нення до Упов­но­ва­же­но­го ВРУ з прав лю­ди­ни та ре­гі­ональ­но­го пред­став­ниц­тва у Хмель­ницькій об­ласті.
При­сут­ніх по­ін­форму­ва­ли про по­ря­док про­ве­ден­ня мо­ні­то­рин­го­вих ві­зи­тів та пра­ва пра­ців­ни­ків Офі­су Ом­буд­сме­на під час їх здій­снен­ня, а та­кож про ос­новні по­ши­ре­ні не­до­лі­ки, ви­яв­ле­ні в ро­бо­ті служб у спра­вах ді­тей за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них мо­ні­то­рин­гів у сфе­рі за­хис­ту прав ді­тей.
Учас­ни­ки зус­трі­чі оз­найоми­ли­ся з нап­рямка­ми й ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти під­розді­лів ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди у сфе­рі за­хис­ту прав ді­тей та дос­від Ше­пе­тівсь­кої гро­ма­ди у розв’язан­ні пи­тань про­жи­ван­ня та на­дан­ня пос­луг внут­рішньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам (ВПО).
За ре­зуль­та­та­ми зус­трі­чі до­сяг­ну­то до­мов­ле­нос­ті про на­ла­год­ження по­даль­шої ді­євої вза­ємо­дії для опе­ра­тив­но­го розв’язан­ня проб­лемних пи­тань, які ви­ни­ка­ють в умо­вах во­єн­но­го ста­ну з ме­тою за­хис­ту прав лю­ди­ни, та здій­снен­ня ін­форма­цій­ної під­трим­ки ор­га­ну міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.