У Ше­пе­тів­ці пра­во­охо­рон­ці до­по­мог­ли вря­ту­ва­ли трав­мо­ва­но­го ле­бе­дя.

До по­лі­ції пта­ха при­нес­ла не­бай­ду­жа міс­це­ва жи­тель­ка. Жін­ка по­мі­ти­ла ле­бе­дя по­се­ред міс­та у за­ме­ті.
Птах не міг зле­ті­ти. До то­го ж, ду­же змерз. Жін­ка ви­рі­ши­ла за­нес­ти його до по­лі­ції, ад­же бу­ла пе­ре­ко­на­на, що пра­во­охо­рон­ці не за­ли­шать пер­на­то­го без до­по­мо­ги.
По­ря­тун­ком пта­ха зай­ня­ли­ся по­лі­цей­ські офі­це­ри гро­ма­ди: на­го­ду­ва­ли, влаш­ту­ва­ли на но­чів­лю, а нас­тупно­го ран­ку дос­та­ви­ли до Хмель­ницько­го ве­те­ри­нар­но­го шпи­та­лю. Там вря­то­ва­ний ле­бідь пе­ре­бу­ває під наг­ля­дом ор­ні­то­ло­га, йому на­да­ли не­об­хідну ме­дич­ну до­по­мо­гу.