Без­вісти зник­лий — не­пов­но­літ­ній Яци­шин Ми­ко­ла Ми­ко­лайович, 28.10.2010 ро­ку на­род­ження, жи­тель с. Го­ро­ди­ще Су­дил­ківсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Ше­пе­тівсь­ко­го району. Він дня­ми у ве­чір­ню по­ру вий­шов зі сво­го міс­ця про­жи­ван­ня, при­хо­пив­ши з со­бою ве­ло­си­пед, та не по­вер­нувся. Вже сьогод­ні, 27 трав­ня, бать­ки шко­ля­ра звер­ну­ли­ся за до­по­мо­гою до Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції. «На да­ний час міс­цезна­ход­ження його не ві­до­ме», — заз­на­чи­ли у ШРУП.

Прикмети:

  • ріст близько 168 см;
  • вага — 60 кг;
  • волосся русявого кольору;
  • на голові шрам близько 5 см;
  • 2 верхні зуба (клики), розміщені в боки;
  • одягнений в темні спортивні штани, темну футболку;
  • взутий у резинові тапки чорного кольору.

Отож пра­во­охо­рон­ці про­сять гро­мадсь­кість звер­ну­ти ува­гу на під­літків та при на­яв­ності будь­-якої ін­форма­ції не­гай­но по­ві­до­ми­ти до Ше­пе­тівсь­ко­го РУП ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті (м. Ше­пе­тів­ка, вул. За­хис­ни­ків Ук­ра­їни, 3) за тел.: (03840) 4-00-76+38 (067) 831-71-04.