Для внесення до Реєстру надавач соціальної послуги повинен звернутися до реєстратора з відповідними документами, із переліком яких можна ознайомитися в постанові Кабінету Міністрів України №99 від 21.01.2021 року «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг». 

Реєстратори – це посадові особи суб’єкта реєстрації, яких уповноважено суб’єктом реєстрації на прийняття документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру, та/або на внесення відомостей до Реєстру та яка має відповідні права доступу до Реєстру (у Хмельницькій міській територіальній громаді реєстратором є уповноважена особа: головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення Олена Мала, тел.: 79-48-84, (096) 575-27-45).

Суб’єкти реєстрації – обласні, Київська міська, районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які забезпечують ведення Реєстру.

Звертаємо увагу, що на даному етапі впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) всі реєстраційні дії здійснює реєстратор суб’єкта реєстрації, а надавачі соціальних послуг не мають доступу до Реєстру для роботи в ньому – цей функціонал буде реалізовано у другому півріччі 2023 року.

Нагадуємо, що відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги» надавачами соціальних послуг визнаються ті суб’єкти, що включені до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Для внесення в Реєстр відомостей про надавачів соціальних послуг, надавачі у своїй діяльності мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 185, а саме:

1) наявність установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає класифікатору соціальних послуг, затвердженому Мінсоцполітики, категорії осіб, яким надаються такі послуги, що підтверджується засвідченою в установленому порядку копією установчих та інших документів, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, що підтверджується інформацією про діяльність надавача таких послуг;

3) відповідний фаховий рівень працівників надавача соціальних послуг, які надають такі послуги (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та інших), що підтверджується документом про освіту, свідоцтвом про підвищення кваліфікації та/або про проходження атестації відповідно до законодавства. Фаховий рівень соціальних робітників підтверджується документом про освіту або про неформальне професійне навчання.

Працівники надавача соціальних послуг повинні відповідати вимогам, визначеним у Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518 (далі – Випуск 80).

У штатному розписі/трудових договорах з найманими працівниками надавача соціальних послуг назви посад і професій повинні відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327, а кваліфікаційні категорії та розряди – Випуску 80.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану допускається залучення до надання послуг працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їх фаховий рівень, з укладенням договорів відповідно до законодавства;

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

4) відсутність фінансової заборгованості, що підтверджується довідкою територіальних органів ДФС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану критерій, визначений цим підпунктом, не застосовується;

{Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом, згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

5) наявність у працівників надавача соціальних послуг особистих медичних книжок та своєчасність проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950), що підтверджується інформацією про діяльність надавача соціальних послуг;

6) наявність у надавача соціальних послуг приміщень, які відповідають ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану соціальні послуги можуть надаватися у приміщенні, що не відповідає цьому критерію.

{Підпункт 6 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

У разі неможливості повністю пристосувати об’єкти надавача соціальних послуг для потреб осіб з інвалідністю забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», що підтверджується інформацією засновника (власника) надавача соціальних послуг за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю;

7) інформування населення про наявні соціальні послуги та електронні сервіси (перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання тощо) через електронні засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію (буклети, ліфлети тощо) у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я;

8) наявність публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг, що підтверджується засвідченими в установленому порядку копіями звіту та результатів оцінки якості соціальних послуг (для надавачів соціальних послуг з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки).

Додаткову інформацію щодо Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг можна знайти за посиланням: https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html.