За пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня Кам’янець­-По­діль­ської ок­ружної про­ку­ра­ту­ри, що на Хмель­нич­чи­ні, суд виз­нав вин­ним де­пу­та­та Кам’янець­-По­діль­ської район­ної ра­ди у дек­ла­ру­ван­ні не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції (ч. 1 ст. 366–2 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни).

 «Чо­ло­вік не вніс до що­річ­ної дек­ла­ра­ції за 2020 рік май­на на су­му по­над 1,5 млн грн. По­са­до­вець «за­був» про на­яв­ність у нього гро­шо­вих кош­тів на бан­ківсь­ко­му ра­хун­ку, кор­по­ра­тив­них прав на час­тку в ста­тут­но­му ка­пі­та­лі юри­дич­ної осо­би та ав­то­мо­біль­ний на­пів­при­чіп», — повідомила прес­служ­ба Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.Ви­ро­ком су­ду йому приз­на­че­но по­ка­ран­ня у ви­ді 51 тис. грн штра­фу з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти по­са­ди, пов’яза­ні з ви­ко­нан­ням фун­кцій ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня на рік.

Ви­рок су­ду не наб­рав за­кон­ної си­ли та мо­же бу­ти ос­карже­ний в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку.