По­лі­цей­ські по­пе­ред­жа­ють: шах­раї на­жи­ва­ють­ся на чут­ли­вій те­мі без­вісти зник­лих вій­сько­вос­лужбов­ців. Злов­мисни­ки ви­шу­ку­ють ін­форма­цію в со­ці­аль­них ме­ре­жах про без­вісти зник­лих вій­сько­вих, те­ле­фо­ну­ють до їх­ніх ро­ди­чів та ви­ма­ню­ють кош­ти.

«Так, дня­ми до по­лі­ції звер­ну­лась меш­канка Ше­пе­тівсь­ко­го району, чий брат зник під час вій­сько­вих дій. Жін­ка роз­місти­ла ого­ло­шен­ня в ме­ре­жі про його по­шу­ки. Цим ско­рис­тався шах­рай, за­те­ле­фо­ну­вав до по­тер­пі­лої, пред­ста­вив­ся лі­ка­рем з До­неч­чи­ни та по­ві­до­мив, що її зник­лий ро­дич знай­шов­ся. Втім, за те­ле­фон­ну роз­мо­ву з ним поп­ро­сив 1000 гри­вень, які по­тер­пі­ла пе­ре­ка­за­ла на не­ві­до­мий ра­ху­нок. Та піс­ля от­ри­ман­ня кош­тів зв’язок із псев­до­ме­ди­ком пе­рер­вався», — по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті.
На­ра­зі пра­во­охо­рон­ці за да­ним фак­том роз­по­ча­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження та пра­цю­ють над по­шу­ком злов­мисни­ків.
«Ми звер­та­ємось до ро­ди­чів зник­лих без­вісти: звер­тай­тесь за до­по­мо­гою до дер­жавних служб та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів й до­ві­ряй­те тіль­ки пе­ре­ві­ре­ній ін­форма­ції з на­дій­них дже­рел», — на­го­ло­шу­ють у по­лі­ції.

Пошук зниклих безвісти: алгоритм дій та правила безпеки
Досі трапляються випадки, коли родичі поширюють у соцмережах фото зниклих безвісти осіб, вказують їхні персональні дані, звання, інформацію про військову частину, і таким чином, фактично передають всі дані до рук ворога або шахраїв. Пам’ятайте: якщо хтось пропонує вам повернути військовополоненого чи його тіло за винагороду - ви маєте справу з шахраями. У такому випадку відразу звертайтеся до Національної поліції України.
Поряд з тим, існує офіційна електронна форма звернення щодо розшуку військовополонених та незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, розміщена на сайті Служби безпеки України https://docs.google.com/.../1FAIpQLScCpF9IMFayFW.../viewform
Також у випадку зникнення безвісти ваших родичів ви можете зателефонувати або написати до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України https://ssu.gov.ua/obiednanyi-tsentr-z-koordynatsii