Чоловік викрав неповнолітнього та утримував його на околиці села.
«Чо­ло­вік ви­рі­шив «ви­би­ти гро­шо­вий борг» з 16-річ­но­го хлоп­ця. Ра­зом з ін­шим міс­це­вим меш­канцем, спра­ву від­носно яко­го ви­ді­ле­но в ок­ре­ме кри­мі­наль­не про­вад­ження, під­сте­рег­ли не­пов­но­літнього на ву­ли­ці, де той від­по­чи­вав з од­но­літ­ка­ми. За­суд­же­ний зав­дав не­пов­но­літньому де­кіль­ка уда­рів кас­те­том по го­ло­ві та ту­лу­бу, піс­ля чо­го, на очах у ком­па­нії ді­тей, си­лою заш­товхав в ав­то­мо­біль та пе­ре­віз на око­ли­цю се­ли­ща, де ут­ри­му­вав про­ти його во­лі», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

Злов­мисни­ки пог­ро­жу­ва­ли хлоп­цю роз­пра­вою близь­ко го­ди­ни та від­пусти­ли піс­ля то­го, як діз­на­лись, що оче­вид­ці по­дії по­ві­до­ми­ли про ско­єне в по­лі­цію.
Пра­во­охо­рон­ці од­ра­зу зат­ри­ма­ли чо­ло­ві­ків.
Під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня у за­суд­же­но­го ви­лу­че­но особ­ли­во не­без­печний нар­ко­тич­ний за­сіб — ка­на­біс та зна­ряд­дя зло­чи­ну — кас­тет.
Як ви­яви­лось, він вже не­од­но­ра­зо­во при­тя­гу­вав­ся до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за вчи­нен­ня ма­те­рі­аль­них зло­чи­нів та за збе­рі­ган­ня нар­ко­ти­ків.
За пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня Во­ло­чись­кої ок­ружної про­ку­ра­ту­ри суд виз­нав вин­ним 33-річ­но­го меш­канця смт Те­офі­поль у не­за­кон­но­му поз­бавлен­ні во­лі лю­ди­ни, вчи­не­но­му з ко­рис­ли­вих мо­ти­вів та із зас­то­су­ван­ням зброї, но­сін­ні кас­те­ту без пе­ред­ба­че­но­го за­ко­ном доз­во­лу, а та­кож у не­за­кон­но­му збе­рі­ган­ні нар­ко­тич­них за­со­бів без ме­ти збу­ту, вчи­не­но­му про­тя­гом ро­ку піс­ля за­суд­ження за вчи­нен­ня ана­ло­гіч­но­го зло­чи­ну (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК Ук­ра­їни).
З ура­ху­ван­ням по­пе­ред­ніх ви­ро­ків його за­суд­же­но до 7 ро­ків 6 мі­ся­ців в’яз­ни­ці.
Ви­рок су­ду не наб­рав за­кон­ної си­ли та мо­же бу­ти ос­карже­ний в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку.