На Хмель­нич­чи­ні кі­бер­по­лі­ція спіль­но з ко­ле­га­ми з СБУ вик­ри­ла злов­мисни­ка, який про­да­вав на­лаш­ту­ван­ня до ро­сій­сько­го кон­тенту.

«32-річ­ний фі­гу­рант ре­алі­зо­ву­вав прог­рамне за­без­пе­чен­ня з на­лаш­то­ва­ни­ми плей­лис­та­ми, яке на­да­ва­ло дос­туп клі­єн­там до он­лайн пе­рег­ля­ду те­ле­ка­на­лів ро­сії. Вка­за­ний прог­рамний про­дукт чо­ло­вік вста­нов­лю­вав й на­лаш­то­ву­вав на SMART прис­тавки та те­ле­ві­зій­ні прис­трої на ба­зі ОС Android. Вар­тість пос­лу­ги ос­танній оці­ню­вав у 1700 гри­вень з од­но­го або­нен­та з по­даль­шою або­нентсь­кою оп­ла­тою раз у пів­річчя», — по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті.
У хо­ді про­ве­ден­ня об­шу­ків за ад­ре­са­ми ве­ден­ня гос­по­дарсь­кої ді­яль­нос­ті фі­гу­ран­та, а та­кож в його осе­лі, бу­ло ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но комп’ютер­ну тех­ні­ку, що ви­ко­рис­то­ву­ва­ла­ся у про­тип­равній ді­яль­нос­ті, спис­ки влас­них або­нен­тів, мо­біль­ні те­ле­фо­ни.
Кри­мі­наль­не про­вад­ження по фак­ту не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу до пе­рег­ля­ду спо­жи­ва­ча­ми те­ле­ві­зій­них ка­на­лі роз­по­ча­то за за­ява­ми пред­став­ни­ків дис­триб’юто­рів ук­ра­їнсь­ких та між­на­род­них те­ле­ка­на­лів.
Про­тип­равну ді­яль­ність вик­ри­ли спів­ро­біт­ни­ки від­ді­лу про­ти­дії кі­бер­зло­чи­нам в Хмель­ницькій об­ласті Де­пар­та­мен­ту кі­бер­по­лі­ції спіль­но з слід­чи­ми Хмель­ницько­го РУП ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті, пра­ців­ни­ка­ми об­ласно­го уп­равлін­ня Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни та ок­ружної про­ку­ра­ту­ри міс­та Хмель­ницько­го.