За по­зо­вом Ок­ружної про­ку­ра­ту­ри міс­та Хмель­ницько­го до бюд­же­ту Хмель­ницької місь­кої ра­ди по­вер­ну­то над­мірно спла­че­ні кош­ти за за­ку­пів­лю елек­тро­енер­гії.

Вста­нов­ле­но, що між Дер­жавним нав­чаль­ним зак­ла­дом та хмель­ницьким то­ва­рис­твом ук­ла­де­но до­го­вір пос­тавки елек­тро­енер­гії на су­му по­над 2,5 млн грн. У по­даль­шо­му, за іні­ці­ати­вою пос­та­чаль­ни­ка, сто­ро­на­ми ук­ла­де­но до­дат­ко­ві уго­ди, яки­ми збіль­ше­но ці­ну за елек­трич­ну енер­гію та змен­ше­но об’єми її пос­та­чан­ня. Як нас­лі­док, з міс­це­во­го бюд­же­ту пе­ре­ра­хо­ва­но май­же 130 тис грн зай­во спла­че­них кош­тів.

Вра­хо­ву­ючи по­ру­шен­ня, про­ку­ро­ри звер­ну­лись з по­зо­вом до су­ду, який за­до­воль­нив по­зов­ні ви­мо­ги.

«На да­ний час рі­шен­ня ви­ко­на­но — кош­ти по­вер­ну­то до бюд­же­ту Хмель­ницької місь­кої ра­ди», — за­ува­жу­ють в про­ку­ра­ту­рі.