МКП «Хмель­ницькво­до­ка­нал» на­га­дує меш­канцям Хмель­ницької гро­ма­ди, що про­жи­ва­ють у при­ват­но­му сек­то­рі та не ма­ють лі­чиль­ни­ків, здій­сню­ють­ся на­ра­ху­ван­ня за по­лив при­са­диб­них ді­ля­нок з роз­ра­хун­ку — 6 літ­рів во­ди на квад­ратний метр на до­бу.

По­лив­ний се­зон три­ває з трав­ня по сер­пень, от­же са­ме в ці мі­ся­ці до ос­новної кіль­кос­ті спо­жи­тої во­ди до­да­ють­ся на­ра­ху­ван­ня за по­ли­ван­ня зе­ле­них на­сад­жень (ПРИ ВІД­СУТНОС­ТІ ЗА­СО­БІВ ВИ­МІ­РЮ­ВАЛЬ­НОЇ ТЕХ­НІ­КИ). «По­лив од­ні­єї сот­ки кош­тує 8,50 грн за 1 день і, від­по­від­но, 258,46 грн за 30 днів. Або­нен­там, що вста­но­ви­ли лі­чиль­ни­ки во­ди на по­ли­ван­ня зе­ле­них на­сад­жень щас­тить біль­ше — во­ни пла­тять вик­лючно за фак­тично ви­ко­рис­та­ну во­ду», — заз­на­чає «Хмель­ницькво­до­ка­нал».
До сис­те­ми цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­пос­та­чан­ня під­клю­че­ні 15 310 спо­жи­ва­чів при­ват­но­го сек­то­ру. На­ра­зі 2021 або­нент МКП «Хмель­ницькво­до­ка­нал» ще не вста­но­ви­ли лі­чиль­ни­ки во­ди.
На ви­ко­нан­ня ви­мог за­ко­но­давс­тва та для уник­нення не­по­ро­зу­мінь в роз­ра­хун­ках, МКП «Хмель­ницькво­до­ка­нал» зо­бов’язує спо­жи­ва­чів вста­нов­лю­ва­ти при­ла­ди об­лі­ку во­ди та ук­ла­да­ти від­по­від­ний до­го­вір з під­при­ємс­твом. Зав­дя­ки цьому у спо­жи­ва­чів з’явить­ся мож­ли­вість ре­гу­лю­ва­ти та вес­ти об­лік сво­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня, еко­но­ми­ти та впли­ва­ти на роз­мір во­дос­по­жи­ван­ня у влас­но­му бу­дин­ку.