За ос­танні ро­ки трав­ма­то­ло­гіч­не від­ді­лен­ня КНП «Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня» знач­но змі­ни­лось, пок­ра­щи­лось ма­те­рі­аль­но-тех­нічне ос­на­щен­ня, від­по­від­но і якість на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги. Нині  — це доб­ре ос­на­ще­ний під­розділ на­шої лі­кар­ні, який во­ло­діє су­час­ним об­ладнан­ням та ви­ко­рис­то­вує про­від­ні тех­но­ло­гії лі­ку­ван­ня, за­без­пе­чу­ючи ши­ро­кий спектр пос­луг.

Тут ви­ко­ну­ють­ся май­же всі опе­ра­тив­ні трав­ма­то­ло­гіч­ні втру­чан­ня та впро­вад­жу­ють­ся но­ві су­час­ні ме­то­ди опе­ра­тив­но­го лі­ку­ван­ня, та­кі як ар­трос­ко­пія ко­лін­но­го суг­ло­ба, ен­допро­те­зу­ван­ня куль­шо­во­го суг­ло­ба, всі ви­ди ме­та­ло­ос­те­осин­те­зу пе­ре­ло­мів вер­хніх та ниж­ніх кін­ці­вок, на­да­єть­ся ква­лі­фі­ко­ва­на та без­пе­рер­вна до­по­мо­га хво­рим.

Від­ді­лен­ня містить опе­ра­цій­ний блок ос­на­ще­ний су­час­ним об­ладнан­ням, зав­дя­ки чо­му фа­хів­ці ма­ють мож­ли­вість ви­ко­ну­ва­ти опе­ра­тив­ні втру­чан­ня че­рез мі­ні­маль­ний дос­туп, з ви­ко­рис­танням ен­доско­піч­них інс­тру­мен­тів і рен­тге­но­ло­гіч­ної ві­зу­алі­за­ції. Та­кі опе­ра­ції від­різня­ють­ся ви­со­кою ефек­тивніс­тю, низь­кою трав­ма­тич­ністю та мі­ні­маль­ним ри­зи­ком ви­ник­нення не­ба­жа­них нас­лідків.

Трав­ма­то­ло­гіч­не від­ді­лен­ня Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні роз­ра­хо­ва­не на 35 лі­жок.
Прийом хво­рих здій­сню­єть­ся в пла­но­во­му та ур­ген­тно­му по­ряд­ку ці­ло­до­бо­во.

У скла­ді від­ді­лен­ня пра­цю­ють лі­ка­рі з ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ка­те­го­рі­єю та ква­лі­фі­ко­ва­ний се­ред­ній ме­дич­ний пер­со­нал, який якіс­но на­дає ме­дич­ну до­по­мо­гу на різ­них ета­пах ре­абі­лі­та­ції та лі­ку­ван­ня. За­га­лом це 7 лі­ка­рів ор­то­пе­дів-трав­ма­то­ло­гів, 10 сес­тер ме­дич­них та 8 мо­лод­ших ме­дич­них сес­тер. Очо­лює від­ді­лен­ня — лі­кар-ор­то­пед-трав­ма­то­лог ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ка­те­го­рії Фе­ди­на Ми­хай­ло Ярос­ла­во­вич.

Фа­хів­ці від­ді­лен­ня на­да­ють до­по­мо­гу хво­рим із:

  • захворюваннями кістково-м'язової системи;
  • переломами та вивихами кінцівок;
  • переломами та забоями хребта;
  • ортопедичними захворюваннями (долонний фіброматоз, стенозуючий лігаментит, варусні та вальгусні викривлення кінцівок, корегуючі остеотомії);
  • доброякісними пухлинами (гігроми).

В умо­вах трав­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня про­во­дять­ся опе­ра­тив­ні втру­чан­ня з при­во­ду пе­ре­ло­мів та ви­ви­хів опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту, пос­тій­но роз­ши­рю­єть­ся спектр опе­ра­тив­них втру­чань з при­во­ду ор­то­пе­дич­них зах­во­рю­вань.

За рік від­ді­лен­ня на­дає до­по­мо­гу близь­ко 700 хво­рим з па­то­ло­гі­єю опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту та трав­ма­ми, з них близь­ко 500 — опе­ра­тив­ні втру­чан­ня з при­во­ду різ­них патологій кіс­тко­вої сис­те­ми.

«При звер­ненні за ме­дич­ною до­по­мо­гою до трав­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня ви мо­же­те роз­ра­хо­ву­ва­ти на ви­со­коп­ро­фе­сій­ну до­по­мо­гу на­ших спе­ці­аліс­тів, доб­ро­зич­ли­ве та при­віт­не став­лення усього ме­дич­но­го пер­со­на­лу, ад­же фа­хів­ці від­ді­лен­ня ке­ру­ють­ся прин­ци­па­ми ін­ди­ві­ду­аль­но­го під­хо­ду до кож­но­го па­ці­єн­та, пер­со­наль­но під­би­ра­ючи ме­то­ди­ки лі­ку­ван­ня у кож­но­му ок­ре­мо­му ви­пад­ку», — за­ува­жи­ли в зак­ла­ді охо­ро­ни здо­ров’я.