Фото ілюстративне.

У ве­рес­ні до Хмель­ницької ін­фекцій­ної лі­кар­ні гос­пі­та­лі­зу­ва­ли чет­ве­ро хво­рих на леп­тоспі­роз*. Се­ред них і вось­ми­річ­на дів­чинка, яка ми­ну­ло­го тиж­ня пос­ту­пи­ла до мед­закла­ду з пі­доз­рою на цю не­ду­гу. Про це роз­по­ві­ла Сус­піль­но­му ме­дич­ний ди­рек­тор ін­фекцій­ної лі­кар­ні Ні­нель Мар­цонь.

За її сло­ва­ми, ді­аг­ноз па­ці­єн­тки був під­твердже­ний ла­бо­ра­тор­но. Ди­ти­на «під­хо­пи­ла» ін­фекцію, ку­па­ючись в став­ку.
«Дів­чинка пос­ту­пи­ла до лі­кар­ні на дру­гу до­бу зах­во­рю­ван­ня із скар­га­ми на ли­хо­ман­ку, ну­до­ту, блю­во­ту, бо­лі в жи­во­ті та ниж­ніх кін­цівках. В пер­ші дні ди­ти­на пе­ре­бу­ва­ла у ре­ані­ма­цій­но­му від­ді­лен­ні. На­ра­зі її стан пок­ра­щив­ся», — заз­на­чи­ла ме­ди­ки­ня.
Крім вось­ми­річ­ної хмель­ни­чан­ки, у ін­фекцій­ній лі­кар­ні леп­тоспі­роз під­твердже­но ще у трьох па­ці­єн­тів.
«12 ве­рес­ня до нас пос­ту­пив чо­ло­вік се­реднього ві­ку з Те­офі­по­ля у вкрай важ­ко­му ста­ні. У нього ви­со­ка ли­хо­ман­ка, су­до­ми, є пі­доз­ра на ме­нін­гіт. На лі­ку­ван­ні та­кож пе­ре­бу­ва­ють 15-річ­ний хлоп­чик з Хмель­ницько­го району та міс­це­ва меш­канка. Їх стан — се­редньої важ­кості», — роз­по­ві­ла Ні­нель Мар­цонь.
За­га­лом, ка­же ме­ди­ки­ня, з по­чат­ку осе­ні збіль­ши­лась кіль­кість хво­рих на леп­тоспі­роз.
«Як­що за ві­сім мі­ся­ців цього ро­ку в лі­кар­ню гос­пі­та­лі­зу­ва­ли дев’ять хво­рих на леп­тоспі­роз, то вже у ве­рес­ні у нас лі­ку­єть­ся чо­ти­ри лю­ди­ни з ці­єю хво­ро­бою»,— до­дає Ні­нель Мар­цонь.

* Леп­тоспі­роз — це хво­ро­ба, збуд­ни­ком якої є бак­те­рія, яку пе­ре­но­сять ми­ші та щу­рі. За­ра­жен­ня від­бу­ва­єть­ся, ко­ли бак­те­рія пот­рапляє у киш­ко­во-шлун­ко­вий тракт лю­ди­ни. Леп­тоспі­роз не пе­ре­да­єть­ся від лю­ди­ни до лю­ди­ни.
Сим­пто­ми леп­тоспі­ро­зу — це яс­кра­во ви­ра­же­на ін­токси­ка­ція, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, біль у всіх м’язах. Хво­ро­ба мо­же приз­вести до ура­жен­ня ни­рок, пе­чін­ки, сер­це­во-су­дин­ної та нер­во­вої сис­тем, то­му зво­лі­ка­ти з лі­ку­ван­ня не вар­то.