Близь­ко 400 ти­сяч громадян із зон бойових дій прой­шли че­рез на­шу об­ласть тран­зи­том. Сьогод­ні ж Хмель­нич­чи­на ста­ла при­хис­тком для по­над 90 ти­сяч внут­рішньо пе­ре­мі­ще­них осіб, з яких 2,5 ти­ся­чі — жи­те­лі Ма­рі­упо­ля.

Нещодавно у гу­ма­ні­тар­но­му шта­бі Хмель­ницької об­ласної ра­ди, який фун­кці­онує на ба­зі об­ласно­го ака­де­міч­но­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні М. Ста­риць­ко­го, ти­ся­ча сі­мей ма­рі­уполь­ців от­ри­ма­ли гро­шо­ві сер­ти­фі­ка­ти для спла­ти за то­вар у ме­ре­жі ма­га­зи­нів «АТБ-Мар­кет» но­мі­на­лом по 500 гри­вень ко­жен на за­галь­ну су­му 500 ти­сяч гри­вень.
Вру­чен­ня сер­ти­фі­ка­тів вда­ло­ся ре­алі­зу­ва­ти зав­дя­ки під­пи­са­но­му ме­мо­ран­ду­му про вза­ємо­ро­зу­мін­ня між Хмель­ницькою об­ласною ра­дою і ре­лі­гій­ним уп­равлін­ням Цер­кви Ісу­са Хрис­та Свя­тих Ос­танніх Днів в Ук­ра­їні за під­сумка­ми її ро­бо­чо­го ві­зи­ту у США у ве­рес­ні 2022 ро­ку.
Співорганізатор події Хмель­ницький осе­редо­к гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Я — Ма­рі­уполь» бе­ре ак­тивну участь у жит­тє­ді­яль­нос­ті об­ласно­го цен­тру і ре­гі­ону та є май­дан­чи­ком для пра­цев­лашту­ван­ня ма­рі­уполь­ців та от­ри­ман­ня ни­ми про­дук­то­вих на­бо­рів, а та­кож пси­хо­ло­гіч­ної, ме­дич­ної, со­ці­аль­ної та юри­дич­ної до­по­мо­ги.