Під час на­ра­ди в при­сут­ності осо­бо­во­го скла­ду Ше­пе­тівсь­ко­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції ке­рів­ниц­тво вру­чи­ло Сер­гію, Іл­лі та Ярос­ла­ву по­дя­ки за ви­яв­ле­ну смі­ли­вість та до­по­мо­гу по­лі­ції у затримці грабіжника.

Дня­ми хлоп­ці ста­ли свід­ка­ми вчи­нен­ня зло­чи­ну. В од­но­му з ма­га­зи­нів циф­ро­вої тех­ні­ки в цен­трі Ше­пе­тів­ки гра­біж­ник се­ред бі­ло­го дня вик­рав до­ро­го­вар­тісний гад­жет та по­чав уті­ка­ти.
По­ки про­дав­чи­ня вик­ли­ка­ла по­лі­цію, хлоп­ці наз­догна­ли злов­мисни­ка та ут­ри­му­ва­ли його до при­їз­ду пра­во­охо­рон­ців.
Слід­чі Ше­пе­тівсь­ко­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції вже ого­ло­си­ли чо­ло­ві­ко­ві пі­доз­ру за ч. 4 ст. 186 (Гра­біж, вчи­не­ний в умо­вах во­єн­но­го ста­ну) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. На­ра­зі пі­доз­рю­ва­но­му вже об­ра­но за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді три­ман­ня під вар­тою.
— Вдяч­ні вам за спів­пра­цю, ви­яв­ле­ну сприт­ність та хо­роб­рість. Ваш вчи­нок гід­ний по­ва­ги. Ми ба­чи­мо, що нам рос­те гід­на змі­на. Тож у май­бутньому че­ка­ємо вас у на­ших ря­дах, — з та­ки­ми сло­ва­ми звер­нувся до юних ге­ро­їв т.в.о. на­чаль­ни­ка Ше­пе­тівсь­ко­го РУП пол­ковник по­лі­ції Во­ло­ди­мир Рой. — Пи­ша­ємось на­шим мо­ло­дим по­ко­лін­ням та ба­жа­ємо хлоп­цям ми­ру, ра­дос­ті та ус­пі­хів у нав­чанні!