З 15 по 28 лю­то­го кро­кує на­ці­ональ­ний вій­сько­вий хіт — фільм «ВОВК. СТРА­ХУ НЕ­МА». Це — найочі­ку­ва­ні­ша прем’єра — силь­не та жит­тєс­твердне кі­но про За­хис­ни­ків і За­хис­ниць Ук­ра­їни в кі­но­те­ат­рах Ук­ра­їни! У го­лов­них ро­лях — Во­їни Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій ЗСУ. Зок­ре­ма, «вов­ки» ССО Хмель­нич­чи­ни.