У міс­ті Ста­ро­кос­тянти­но­ві по­лі­цей­ські вста­нов­лю­ють об­ста­ви­ни по­дії, внас­лі­док якої трав­му­вав­ся 32-річ­ний чо­ло­вік.

До по­лі­ції на­дій­шла ін­форма­ція, що в од­ній із квар­тир став­ся ви­бух. За вка­за­ною ад­ре­сою од­ра­зу ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па та фа­хів­ці ви­бу­хо­тех­нічної служ­би.
Пра­во­охо­рон­ці вста­но­ви­ли, що 32-річ­ний міс­це­вий жи­тель знай­шов за­пал у квар­ти­рі сво­єї ро­дич­ки, ко­ли роз­би­рав там ре­чі. Внас­лі­док не­обе­реж­но­го по­вод­ження прис­трій ви­бух­нув у чо­ло­ві­ка в ру­ках.
У ре­зуль­та­ті під­ри­ву по­тер­пі­лий от­ри­мав ті­лес­ні уш­коджен­ня. Його гос­пі­та­лі­зу­ва­ли до трав­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня міс­це­вої лі­кар­ні. На­ра­зі жит­тю чо­ло­ві­ка ні­чо­го не заг­ро­жує.
За да­ним фак­том слід­чі від­ді­лу по­лі­ції № 1 міс­та Ста­ро­кос­тянти­но­ва від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 1 ст. 263 (Не­за­кон­не по­вод­ження зі збро­єю, бойови­ми при­па­са­ми або ви­бу­хо­ви­ми ре­чо­ви­на­ми) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни і вста­нов­лю­ють усі об­ста­ви­ни по­дії та по­ход­ження бо­єп­ри­па­су.