За ма­те­рі­ала­ми УС­БУ у Хмель­ницькій об­ласті су­ди­ти­муть меш­канку Ше­пе­тів­щи­ни, яка під­три­му­ва­ла пу­ті­на та вип­равдо­ву­ва­ла зброй­ну аг­ре­сію рф про­ти Ук­ра­їни.

«Вста­нов­ле­но, що при­хиль­ни­ця «русь­ко­го мі­ра» че­рез влас­ний ака­унт у за­бо­ро­не­ній со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Од­ноклас­ни­ки» по­ши­рю­ва­ла ма­те­рі­али, у яких пуб­лічно вип­равдо­ву­ва­ла зло­чи­ни ро­сій­ських оку­пан­тів. У сво­їх до­пи­сах жін­ка пе­ре­ко­ну­ва­ла, що Ук­ра­їна є на­цистсь­кою кра­їною. Во­на за­хоп­лю­ва­лась «рус­ским сол­да­том» та зак­ли­ка­ла вша­ну­ва­ти пам’ять за­гар­бни­ків, «по­гиб­ших в борь­бе с на­циз­мом». Крім то­го роз­повсюд­жу­ва­ла у ме­ре­жі дес­трук­тивний кон­тент з ро­сій­ських ін­тернет-ре­сур­сів», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Уп­равлін­ня СБ Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті. Оп­ри­люд­не­ні нею ма­те­рі­али міс­ти­ли ма­ні­пу­ля­тив­ні твер­джен­ня, яки­ми ро­сій­ські про­па­ган­дисти на­ма­га­ли­ся пе­ре­ко­на­ти, що розв’яза­на рф вій­на — це так зване «сво» і ро­сія во­ює з «ук­ра­їнсь­ки­ми фа­шис­та­ми» та «пол­чи­ща­ми фа­на­ти­ків, оз­бро­єних НА­ТО».

На­ра­зі слід­чі СБУ по­ві­до­ми­ли злов­мисни­ці про пі­доз­ру за ст. 111–1 (ко­ла­бо­ра­цій­на ді­яль­ність) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. За­хо­ди з вик­риття про­во­ди­ли опе­ра­тив­ни­ки СБУ за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.