По­дія ста­лась в міс­ті Кам’ян­ці-По­діль­сько­му. До по­лі­ції звер­ну­лась 57-річ­на міс­це­ва жи­тель­ка, яка по­ві­до­ми­ла, що з її кар­тки зник­ло май­же 35 ти­сяч гри­вень. Пра­во­охо­рон­ці з’ясу­ва­ли, що до кра­діж­ки при­чет­ний син по­тер­пі­лої.

Як ви­яви­лось, 26-річ­ний злов­мисник, ви­ко­рис­тавши да­ні бан­ківсь­ко­го ра­хун­ку сво­єї ма­те­рі, от­ри­мав дос­туп до її ін­тернет-бан­кінгу. Чо­ло­вік про­тя­гом тиж­ня де­кіль­ка ра­зів пе­ре­ра­хо­ву­вав на свою кар­тку гро­ші по­тер­пі­лої. За­га­лом зло­дій вик­рав гро­шей у су­мі май­же 35 ти­сяч гри­вень, піс­ля чо­го в бан­ко­ма­тах міс­та зняв кош­ти та вит­ра­тив їх на влас­ний роз­суд. Відомо, що кра­дій вже не­од­но­ра­зо­во від­бу­вав по­ка­ран­ня за вчи­нен­ня май­но­вих зло­чи­нів.
Слід­чі Кам’янець­-По­діль­сько­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва про­ку­ра­ту­ри ого­ло­си­ли пра­во­по­руш­ни­ку пі­доз­ру за ч. 4 ст. 185 (Кра­діж­ка, вчи­не­на пов­торно в умо­вах во­єн­но­го ста­ну) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. На­ра­зі йому об­ра­но за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді три­ман­ня під вар­тою.