Уве­че­рі 18 ве­рес­ня по­точ­но­го ро­ку мед­сес­тра Хмель­ницької місь­кої лі­кар­ні вик­ра­ла з де­ко­ра­тив­но­го сте­ла­жу ма­га­зи­ну «Ав­ро­ра», що по ву­ли­ці Сво­бо­ди в об­ласно­му цен­трі, мо­біль­ний те­ле­фон мар­ки «Ор­ро» із си­лі­ко­но­вим чох­лом та кар­ткою мо­біль­но­го опе­ра­то­ра «Ки­їв­стар» у се­ре­ди­ні. Вар­тість вкра­де­но­го — 4586 гри­вень.

При об­ранні мі­ри по­ка­ран­ня Хмель­ницький місь­крайон­ний суд вра­ху­вав те, що жін­ка ха­рак­те­ри­зу­єть­ся по­зи­тив­но, має на ут­ри­ман­ні двох ма­ло­літ­ніх ді­тей, во­на щи­ро роз­ка­яла­ся, тож її вип­равлен­ня та пе­ре­ви­хо­ван­ня мож­ли­ве без ізо­ля­ції від сус­піль­ства, от­же їй слід приз­на­чи­ти по­ка­ран­ня у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі зі звіль­нен­ням від його від­бу­ван­ня. Від­так, ух­ва­ле­не су­дом по­ка­ран­ня — поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на п’ять ро­ків і звіль­нен­ня від від­бу­ван­ня цього по­ка­ран­ня з іс­пи­то­вим тер­мі­ном три­ва­ліс­тю один рік.

«Суд стяг­нув з об­ви­ну­ва­че­ної на ко­ристь дер­жа­ви 956 гри­вень до­ку­мен­таль­но під­твердже­них вит­рат на за­лу­чен­ня ек­спер­тів. На ви­рок мо­же бу­ти по­да­на апе­ля­цій­на скар­га», — заз­на­чає прес­служ­ба Хмель­ницько­го місь­крайон­но­го су­ду.