Вик­ра­де­ну тва­ри­ну злов­мисник здав за­го­то­ва­чам, а от­ри­ма­ні кош­ти вит­ра­тив. Втім за ско­єне йому до­ве­деть­ся від­по­ві­да­ти.

По­дія ста­лась на те­ри­то­рії Ям­піль­ської тер­гро­ма­ди Ше­пе­тівсь­ко­го району. До по­лі­цей­сько­го офі­це­ра гро­ма­ди звер­нувся міс­це­вий жи­тель. Чо­ло­вік по­ві­до­мив, що з па­со­ви­ща зник­ла його ко­ро­ва. Пра­во­охо­рон­ці по­ча­ли ак­тивні по­шу­ки тва­ри­ни та вста­но­ви­ли, що ко­ро­ву вик­рав су­сід по­тер­пі­ло­го.
18-річ­ний злов­мисник діз­нався, що у се­лі ску­по­ву­ють ху­до­бу. Щоб от­ри­ма­ти кош­ти, злов­мисник вик­рав з па­со­ви­ща ко­ро­ву су­сі­да та збув її за­го­то­ва­чам. От­ри­ма­ні кош­ти вит­ра­тив

На­ра­зі слід­чі Ше­пе­тівсь­ко­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва про­ку­ра­ту­ри ого­ло­си­ли злов­мисни­ку пі­доз­ру за ч. 4 ст. 185 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни (Кра­діж­ка, вчи­не­на в умо­вах во­єн­но­го ста­ну).