Дер­жа­уди­то­ри в Хмель­ницькій об­ласті за 2023 рік ви­яви­ли 131 млн грн втрат та 1 млрд 248 млн грн по­ру­шень у за­ку­пів­лях. Пра­ців­ни­ки уп­равлін­ня за­без­пе­чи­ли від­шко­ду­ван­ня втрат на су­му по­над 39 млн грн та по­пе­ре­ди­ли по­ру­шен­ня за­ку­пі­вель на су­му 520 млн грн.

За цей пе­рі­од пе­ре­да­ли ма­те­рі­али 37 ре­ві­зій та пе­ре­ві­рок за­ку­пі­вель пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам, які роз­по­ча­ли 8 до­су­до­вих роз­слі­ду­вань та вру­чи­ли од­не пись­мо­ве по­ві­дом­лення про пі­доз­ру.
У рам­ках кри­мі­наль­них про­вад­жень вста­нов­ле­но 31 млн грн по­ру­шень, а 5 осіб от­ри­ма­ли по­ві­дом­лення про пі­доз­ру. 31 про­то­кол про ад­мін­пра­во­по­ру­шен­ня скла­де­но про­ти по­са­до­вих осіб за фі­нан­со­ві та за­ку­пі­вель­ні по­ру­шен­ня. Зас­то­со­ва­но шість фі­нан­со­вих сан­кцій. А­уди­то­ри по­вер­ну­ли 7 млн грн до бюд­же­тів.
А­уди­то­ри за­фік­су­ва­ли 502 млн грн втрат від не­ефек­тивно­го уп­равлін­ня, з яких від­шко­до­ва­но 35 млн грн. Ви­ко­нан­ня 32 про­по­зи­цій Дер­жа­удит­служ­би доз­во­ли­ли зе­ко­но­ми­ти 128 млн грн дер­жавних ре­сур­сів.

До­від­ко­во
У Дер­жавній а­уди­торсь­кій служ­бі Ук­ра­їни та її між­ре­гі­ональ­них те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нах (офі­сі та його уп­равлін­ні) діє те­ле­фон «га­ря­чої лі­нії» щод­ня від­по­від­но до ре­жи­му ро­бо­ти Дер­жа­удит­служ­би.
Про ви­пад­ки злов­жи­вань і фі­нан­со­вих по­ру­шень при вит­ра­чан­ні бюд­жетних кош­тів, ви­ко­рис­танні дер­жавно­го чи ко­му­наль­но­го май­на мож­на по­ві­дом­ля­ти за но­ме­ра­ми:
(044) 425-80-30 — Державна аудиторська служба України;
(032) 255-39-46 — Західний офіс Держаудитслужби;
(0382) 76-57-56 — Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.
Про вчин­ки пра­ців­ни­ків ор­га­нів Дер­жа­удит­служ­би, які ма­ють оз­на­ки ко­руп­цій­них дій, мож­на по­ві­дом­ля­ти за но­ме­ра­ми:
(044) 485-17-62 — Державна аудиторська служба України;
(032) 260-31-70 — Західний офіс Держаудитслужби;
(0382) 65-81-22 — Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.