Ого­ло­си­ти чо­ло­ві­ка-вій­сько­вос­лужбов­ця за­гиб­лим під час ви­ко­нан­ня вій­сько­во­го обов’яз­ку із за­хис­ту Ук­ра­їни в ро­сій­сько-ук­ра­їнсь­кій вій­ні — з та­кою за­явою до су­ду звер­ну­ла­ся жи­тель­ка Хмель­нич­чи­ни.
Роз­по­ві­ла, що втра­ти­ла зв’язок з чо­ло­ві­ком піс­ля 24 бе­рез­ня 2022 ро­ку. Від вій­сько­вої час­ти­ни у трав­ні от­ри­ма­ла ма­те­рі­али служ­бо­во­го роз­слі­ду­ван­ня, в яких йдеть­ся, що він за­ги­нув 24 бе­рез­ня 2022 ро­ку на Хар­ківщи­ні у ре­зуль­та­ті тан­ко­во­го обс­трі­лу: в ав­то­мо­біль пот­ра­пив сна­ряд. Ева­ку­юва­ти ті­ло мож­ли­вос­ті не бу­ло.

Хмель­ницький місь­крайон­ний суд за­до­воль­нив її за­яву й ого­ло­сив вій­сько­вос­лужбов­ця за­гиб­лим. Про­те Мі­ніс­терс­тво обо­ро­ни Ук­ра­їни з та­ким рі­шен­ням не по­го­ди­ло­ся. В апе­ля­цій­ній скар­зі заз­на­чи­ло, що до за­кін­чення шес­ти­мі­сяч­но­го стро­ку з ча­су за­вер­шення во­єн­них дій виз­нання су­дом осо­би по­мер­лою су­пе­ре­чить ви­мо­гам за­ко­ну. То­му про­си­ло апе­ля­цій­ний суд у за­до­во­лен­ні за­яви від­мо­ви­ти.
Ко­ле­гія суд­дів ХАС кон­ста­ту­ва­ла за­кон­ність рі­шен­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, заз­на­чив­ши, що ци­віль­не за­ко­но­давс­тво пе­ред­ба­чає де­кіль­ка під­став для ого­ло­шен­ня фі­зич­ної осо­би по­мер­лою:

  • тривала безвісна відсутність, тобто якщо у місці постійного проживання фізичної особи немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років;
  • особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, якщо у місці постійного проживання фізичної особи немає відомостей про місце її перебування протягом шести місяців;
  • за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру фізична особа може бути оголошена судом померлою протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • якщо особа пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, в такому випадку вона може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. При цьому, суду надано право оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців (постанова Верховного Суду від 11.04.2019 року у справі № 490/342/17).

«… вра­хо­ву­ючи кон­крет­ні об­ста­ви­ни спра­ви, ого­ло­шен­ня осо­би по­мер­лою мож­ли­ве і піс­ля спли­ву шес­ти мі­ся­ців з дня нас­тання від­по­від­ної по­дії, в да­но­му ви­пад­ку, за­ги­бе­лі вій­сько­вос­лужбов­ця під час його пе­ре­бу­ван­ня в ав­то­мо­бі­лі ГАЗ 66, у який влу­чив сна­ряд, ви­пу­ще­ний з тан­ка рф», — за­ува­жив ХАС та за­ли­шив без за­до­во­лен­ня апе­ля­цій­ну скар­гу Мі­но­бо­ро­ни.