За знач­ний осо­бис­тий вне­сок у роз­ви­ток віт­чизня­ної сис­те­ми охо­ро­ни здо­ров’я, на­дан­ня ква­лі­фі­ко­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги і ря­ту­ван­ня жит­тя лю­дей в умо­вах во­єн­но­го ста­ну, сум­лінне ви­ко­нан­ня про­фе­сій­но­го обов’яз­ку та з на­го­ди Дня ме­дич­них пра­ців­ни­ків Пре­зи­дент Ук­ра­їни пос­та­но­вив від­зна­чи­ти їх дер­жавни­ми на­го­ро­да­ми.

Почесне звання «Заслужений донор України» присвоєно:
Стойко Валентині Станіславівні — молодшій медичній сестрі відділу комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр служби крові»
Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно:
Оріщіній Валентині Василівні — лікарці відділення комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради, Хмельницька область;
Прохорчуку Віталію Валерійовичу — лікарю комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» Дунаєвецької міської ради, Хмельницька область.
Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоєно:
Ярославському Юрію Вікторовичу — фельдшеру Пасічнянської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, Хмельницька область.