Ад­мі­ніс­тра­ція лі­кар­ні, що в міс­ті Кам’янець­-По­діль­ський, бо­реть­ся за без­пе­ку та ком­фор­тне пе­ре­бу­ван­ня міс­тян на те­ри­то­рії лі­кар­ні. То­му, пер­шо­чер­го­ви­ми ді­ями бу­ло вста­нов­лення ка­мер спос­те­ре­жен­ня та про­ве­де­но ос­вітлен­ня всі­єї те­ри­то­рії.

«Цьому пе­ре­ду­ва­ли не­од­но­ра­зо­ві скар­ги на кра­діж­ки у трав­мпункті, аг­ре­сив­ні дії до пер­со­на­лу на прий­мально­му від­ді­лен­ні, здій­сне­ні ак­ти ван­да­ліз­му та ху­лі­ганс­тва бі­ля міс­ця роз­та­шу­ван­ня крі­оци­лін­дрів, що мог­ло приз­вести до ава­рій­них си­ту­ацій, які заг­ро­жу­ють жит­тю. То­му, на прий­мально­му від­ді­лен­ні та на трав­мпункті вста­нов­ле­ні три­вож­ні кноп­ки. Зав­дя­ки ка­ме­рам спос­те­ре­жен­ня бу­ло роз­кри­то 4 кри­мі­наль­ні спра­ви», — заз­на­чає Кам’янець­-По­діль­ська місь­ка ра­да.

Жов­ті на­пів­сфе­ри, які роз­та­шо­ва­ні на те­ри­то­рії лі­кар­ні, бу­ли за­куп­ле­ні за кош­ти бла­го­дій­ни­ків (жод­на ко­пій­ка лі­кар­ні на них не бу­ла вит­ра­че­на).

«Ме­тою вста­нов­лення слу­гу­ва­ло за­по­бі­ган­ня сти­хій­ній пар­ковці ав­то­мо­бі­лів, без­при­чин­но та на пос­тій­ній ос­но­ві, що пе­реш­коджа­ло рух швид­кої до­по­мо­ги та за­їз­ду па­ці­єн­тів, які пот­ре­бу­ва­ли ме­дич­ної до­по­мо­ги», — до­да­ла Кам’янець­-По­діль­ська місь­ка лі­кар­ня.