У ре­ані­ма­ції Львівсь­кої об­ласної ін­фекцій­ної лі­кар­ні у важ­ко­му ста­ні пе­ре­бу­ває 48-річ­ний чо­ло­вік, у яко­го грип спро­во­ку­вав важ­кі ус­клад­нення — ура­жен­ня го­лов­но­го моз­ку і дво­біч­ну пнев­мо­нію. Па­ці­єнт без сві­до­мос­ті, лі­ка­рі бо­рють­ся за його жит­тя.

Як по­ві­до­ми­ла ZAXID.NET за­ві­ду­вач­ка 4-го ді­аг­ностич­но­го від­ді­лен­ня лі­кар­ні Та­мі­ла Алек­са­нян, чо­ло­вік ро­дом з Хмель­нич­чи­ни. Пра­цю­вав у Поль­щі, де і зах­во­рів. Поль­ські ме­ди­ки ви­яви­ли у нього ві­рус гри­пу ти­пу А, але за­па­лен­ня ле­гень на той час не бу­ло. Йому ви­пи­са­ли лі­ки і від­пусти­ли до­до­му. Та чо­ло­ві­ко­ві ста­ва­ло де­да­лі гір­ше, і він ви­рі­шив по­вер­ну­ти­ся в Ук­ра­їну.
Йому якось вда­ло­ся пе­рет­ну­ти кор­дон, а да­лі їха­ти він вже не міг. «Швид­ка» дос­та­ви­ла його в од­ну із лі­ка­рень Льво­ва, де вста­но­ви­ли, що у па­ці­єн­та грип, і ске­ру­ва­ли його до ін­фекцій­ної лі­кар­ні.
«Чо­ло­вік має над­лишко­ву ва­гу. До нас він пот­ра­пив у ду­же важ­ко­му ста­ні, са­ту­ра­ція бу­ло всього 60 (при нор­мі 95 і ви­ще). У нього ді­аг­носту­ва­ли важ­ку дво­біч­ну пнев­мо­нію і ура­жен­ня го­лов­но­го моз­ку. Чо­ло­вік пе­ре­бу­ває у ре­ані­ма­ції. Нам вда­ло­ся на кис­ні ста­бі­лі­зу­ва­ти ди­халь­ну не­дос­татність, а ось до сві­до­мос­ті він на­ра­зі не прий­шов», — ка­же Та­мі­ла Алек­са­нян.
Лі­ка­рі-ін­фекці­оніс­ти роб­лять все мож­ли­ве, аби вря­ту­ва­ти чо­ло­ві­ка. І по­пе­ред­жа­ють: при зах­во­рю­ван­ні на грип, ГРВІ, ко­ро­на­ві­рус не зай­ма­ти­ся са­мо­лі­ку­ван­ням, а звер­та­ти­ся по ме­дич­ну до­по­мо­гу, аби уник­ну­ти важ­ких ус­клад­нень.