В Ук­ра­їні вже три­ва­лий час не над­то втіш­на ста­тис­ти­ка зах­во­рю­ва­нос­ті на грип, ГРВІ та COVID-19. На щас­тя, на­ра­зі кіль­кість хво­рих йде на спад. Від­так у сі­мей­них лі­ка­рів та пе­ді­ат­рів кіль­кість па­ці­єн­тів змен­шу­єть­ся, чо­го не ска­жеш про трав­ма­то­ло­гів…

Піс­ля пе­ре­не­се­но­го ві­рус­но­го зах­во­рю­ван­ня, ко­ли, зда­ва­ло­ся б, вже все по­за­ду, час­ти­на меш­канців має но­ві скар­ги — бо­лі в но­гах і суг­ло­бах. Отож те­пер во­ни вже зму­ше­ні звер­та­ти­ся до вузь­коп­ро­філь­них спе­ці­аліс­тів.
— Щод­ня кіль­ка па­ці­єн­тів під час прийому скар­жать­ся на біль у суг­ло­бах. І всі во­ни заз­на­ча­ють, що спос­те­рі­га­єть­ся це піс­ля то­го, як бу­ли яв­ні оз­на­ки ГРВІ або гри­по­по­діб­ний стан із тем­пе­ра­ту­рою, — заз­на­чає лі­кар-трав­ма­то­лог кон­суль­та­тив­но-ді­аг­ностич­ної по­лік­лі­ні­ки КНП «Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня» Пет­ро Кось­ко­вець­кий.
Від­так, до­дає, що це — за­гос­трен­ня ар­тро­зів суг­ло­бів із ви­ра­же­ним больовим син­дро­мом.
Крім то­го, бо­лі в ніж­ках мо­жуть тур­бу­ва­ти і ма­лю­ків. Ін­ко­ли бать­кам мо­же зда­ти­ся, що ді­ти виг­ля­да­ють ціл­ком здо­ро­ви­ми, і те, що во­ни жа­лі­ють­ся — ні­що ін­ше як си­му­ля­ція, ад­же біль ви­ник рап­то­во. Од­нак трав­ма­то­ло­ги все ж ра­дять звер­та­ти ува­гу на цей стан.
— У ді­тей пе­ре­важ­но ді­аг­носту­ємо ре­ак­тивні ар­три­ти суг­ло­бів, — ка­же Пет­ро Кось­ко­вець­кий.
Заз­ви­чай при та­ких скар­гах хво­рі лі­ку­ють­ся вдо­ма.
— Як­що ам­бу­ла­тор­не лі­ку­ван­ня не при­но­сить пок­ра­щен­ня, то хво­рих до­во­дить­ся гос­пі­та­лі­зу­ва­ти у ста­ці­онар, — до­дає за­ві­ду­вач трав­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні Ми­хай­ло Фе­ди­на.
Крім то­го, на­го­ло­шує, що лі­ку­ван­ня вар­то по­чи­на­ти від­ра­зу, при пер­ших «дзві­ноч­ках»:
— Як­що у ди­ти­ни чи до­рос­ло­го піс­ля гри­пу чи ГРВІ бо­лять суг­ло­би — обов’яз­ко­во звер­ніть­ся до фа­хів­ця, та будь­те го­то­ві до то­го, що до­ве­деть­ся прой­ти пев­ні об­сте­жен­ня та зда­ти ана­лі­зи. Піс­ля цього лі­кар мо­же на­віть приз­на­чи­ти пре­па­ра­ти для змен­шення больово­го син­дро­му. В ці­ло­му, сим­пто­ми мо­жуть зник­ну­ти че­рез 3–5 днів, ін­ко­ли для цього пот­рібно біль­ше ча­су — до 15 днів. У цей пе­рі­од вар­то за­без­пе­чи­ти мі­ні­мум на­ван­та­жен­ня та де­що об­ме­жи­ти ру­хо­ву ак­тивність.