Дня­ми синьо-жов­тий сим­вол нез­ламнос­ті — Дер­жавний Пра­пор та ма­лий Дер­жавний Герб Ук­ра­їни з’явив­ся на од­ній зі стін ад­мі­ніс­тра­тив­ної бу­дів­лі у се­лі Жу­ків Ула­ша­нівсь­кої гро­ма­ди Ше­пе­тівсь­ко­го району.

Та­ку пат­рі­отич­ну ак­цію ре­алі­зу­ва­ли за­ві­ду­вач сіль­сько­го клу­бу Ган­на За­ба­рук ра­зом з си­ном Де­ни­сом та чо­ло­ві­ком Рус­ла­ном, за під­трим­ки міс­це­во­го ста­рос­ти Ан­дрія Тка­чу­ка.
«Від са­мо­го по­чат­ку вій­ни ро­сії про­ти на­шої Бать­ків­щи­ни по всьому сві­ту по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся ро­бо­ти мит­ців, які вис­вітлю­ють по­дії в Ук­ра­їні та за­суд­жу­ють ро­сій­ську аг­ре­сію», — заз­на­чи­ли у гро­ма­ді.
По­туж­ні сті­но­пи­си в кольорах ук­ра­їнсь­ко­го пра­по­ра від­дзер­ка­лю­ють нез­ламність ук­ра­їн­ців і на­га­ду­ють кож­но­му з нас, що ми бо­ре­мо­ся за за­галь­но­людсь­кі цін­ності, за свою сво­бо­ду та пра­во іс­ну­ван­ня, як на­ро­ду!
«Синьо-жов­тий му­рал на сті­ні сіль­сько­го клу­бу не ли­ше до­дав пат­рі­отич­них кольорів та прик­ра­сив бу­дів­лю, а й є сим­во­лом на­шої бо­роть­би про­ти во­ро­га. Щи­ро дя­ку­ємо ак­ти­віс­там за пра­цю! Сла­ва Ук­ра­їні», — ін­формує сіль­ська ра­да.