22 чер­вня ін­спек­то­ри Хмель­ницько­го ри­бо­охо­рон­но­го пат­ру­ля спіль­но з пра­ців­ни­ка­ми Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції у Хмель­ницькій об­ласті та пред­став­ни­ка­ми Хмель­ницько­го район­но­го Уп­равлін­ня Держ­прод­спод­жив­служ­би на рин­ках об­ласті. Зок­ре­ма у смт Ле­ти­чів.

«Під час рей­ду пе­ре­ві­ря­ли за­кон­ність по­ряд­ку прид­бання, збу­ту чи роз­повсюд­ження об’єк­тів тва­рин­но­го сві­ту. Ви­яви­ли 4 по­ру­шен­ня. Без до­ку­мен­тів на­ма­га­лись ре­алі­зу­ва­ти 35,5 кг ри­би та 7 кг ра­ків. На по­руш­ни­ків скла­ли про­то­ко­ли за ч. 1 ст. 88–1 КУ­пАП», — по­ві­дом­ляє Хмель­ницький ри­бо­охо­рон­ний пат­руль.
Фак­тів ре­алі­за­ції чер­во­нок­нижної ри­би у жи­во­му та пе­ре­роб­ле­но­му виг­ля­ді не ви­яв­ле­но.
Від­по­ві­даль­ність за ре­алі­за­цію об’єк­тів тва­рин­но­го сві­ту, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, пе­ред­ба­че­на ч. 2 ст. 88–1 КУ­пАП і тяг­не за со­бою нак­ла­дан­ня штра­фу від 100 до 215 не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіска­ці­єю об’єк­тів тва­рин­но­го сві­ту.
Од­но­час­но про­во­ди­лась ма­со­во-роз’яс­ню­валь­на ро­бо­та з про­дав­ця­ми що­до за­бо­ро­ни про­да­жу чер­во­нок­нижної ри­би.
Хмель­ницький ри­бо­охо­рон­ний пат­руль зак­ли­кає су­во­ро дот­ри­му­ва­тись вста­нов­ле­них норм за­ко­но­давс­тва.
«Як­що ви ста­ли свід­ком не­за­кон­но­го про­да­жу чер­во­нок­нижної ри­би, по­ві­дом­ляй­те за те­ле­фо­ном «га­ря­чої лі­нії»: (068) 384-98-10», — на­го­ло­ошу­ють у ві­домс­тві.