Ше­пе­тівсь­ке район­не уп­равлін­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би в Хмель­ницькій об­ласті до­во­дить до ві­до­ма про над­ходжен­ня до Ук­ра­їни не­без­печно­го аво­ка­до, що ек­спор­ту­ва­лась з Поль­щі, у яко­му ви­яви­ли кад­мій.

По­ві­дом­лення на­дій­шло по Єв­ро­пей­ській сис­те­мі швид­ко­го опо­ві­щен­ня про хар­чо­ві про­дук­ти і кор­ми RASFF.
Виробник: Agro San Jacinto S.A.C.
Оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl.
Одержувач: ТОВ Вподобайка, м. Одеса, 65009.
«У ра­зі на­яв­ності ви­ще вка­за­ної про­дук­ції про­си­мо не­гай­но по­ві­до­ми­ти Ше­пе­тівсь­ке район­не уп­равлін­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня в Хмель­ницькій об­ласті на елек­трон­ну ад­ре­су: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.», — на­го­ло­шу­ють в Ше­пе­тівсь­ко­му район­но­му уп­равлін­ні Держ­прод­спо­жив­служ­би.
До­від­ка.
Кад­мій є не­без­печним важ­ким ме­та­лом, який не­га­тив­но впли­ває на жит­тя та здо­ров’я лю­ди­ни, при на­ко­пи­чен­ні в ор­га­ніз­мі приз­во­дить до ура­жен­ня ле­ге­не­вих тка­нин, уне­мож­ливлює зас­во­єн­ня за­лі­за, що заг­ро­жує у по­даль­шо­му ане­мі­єю та по­ру­шен­ням ро­бо­ти пе­ред­мі­ху­ро­вої за­ло­зи.